Afgelopen zondag 10 september 2023 was een opwindend avontuur, en we zijn zo blij dat jullie met ons mee zijn gegaan op deze safari! We waagden ons in de wilde en verborgen delen van het eiland die nog steeds thuis zijn voor enkele wilde zielen en avonturiers, helemaal naar de westelijke hoek, waar we de ziel van het eiland hebben ervaren.

Deels kruipend, deels rennend en verscholen achter bomen en struiken, hadden we de kans om glimpen op te vangen van deze ruimtes die zich over decennia hebben ontwikkeld tot wat ze nu zijn, en om de wilde wezens te leren kennen die ze in leven houden.

We ontmoetten kunstenaars en makers, gestrande zeelieden die hun verhalen deelden over water en grond, paardentemmers die vrede vinden in de laatste ongerepte natuur van het eiland, we hoorden gedichten, luisterden naar liederen en vonden kunst en echte creativiteit.

Deze wilde en vrije plekken zijn van vitaal belang voor een stad, en zonder hen gaat er veel verloren. Deze ruimtes zullen hier slechts iets meer dan een jaar zijn, en dankzij jullie moed om de safari bij te wonen, zijn we erin geslaagd om hun verhalen een beetje verder te laten reizen, en hopelijk worden ze niet zo gemakkelijk vergeten - dus blijf ze vertellen!

Dank aan jullie allemaal voor weer een ongelooflijk mooi "Ons Eilandleven" evenement, jullie nieuwsgierigheid naar wat het eiland voor ons allen betekent, en voor alle steun en solidariteit.

Hartelijk dank aan onze bijdragers en alle mensen die hebben geholpen met de organisatie, hun ruimtes hebben geopend, hun verhalen hebben gedeeld en deze fantastische barbecue hebben voorbereid - dit alles kan alleen gebeuren door samen te komen en we zijn erg dankbaar om deel uit te maken van deze prachtige eilandgemeenschap!


Dear brave Safari participants,

Last Sunday was an exciting adventure, and we are so happy that you joined us on this safari! We ventured into the wild and hidden parts of the island that are still home to some wild souls and adventurers, all the way to the western corner, experiencing the soul of the island.

Partly crawling, partly running, hiding behind trees and bushes, we had the chance to catch glimpses of these spaces that have developed over decades into what they are now, and to get to know the wild creatures thatkeep them alive.

We met artists and creators, stranded sailors who shared their stories about water and soil, horse tamers who find peace in the last untouched nature of the island, we heard poems, listened to songs, and found art and true creativity.

These wild and free places are crucial for a city, and without them, a lot will be lost. These spaces will only be here for a little more than a year, and through your bravery in joining the safari, we have managed to have their stories travel a little bit further, and hopefully, they won't be forgotten so easily – so keep telling them!

Thank you all for another incredibly beautiful "Ons Eilandleven" event, your curiosity about what the island means to all of us and for all the support and solidarity.


Big thanks to our contributors and all the people that helped organise, opened their spaces, shared their stories and prepared this fantastic BBQ – all of this can only happen by coming together and we are very grateful to be part of this wonderful island community!